نمودار والدین و فرزندان استوار و قائم

فرقی ندارد در کدام نقطه از محیط قرار گیرد باز هم زاویه‌ی او 90 و قائم خواهد بود.

نمودار والدین و فرزندان استوار و قائم

اگر S نماد دانش‌آموز و P نماد اولیای این دانش‌آموز باشد (به علت نقش مؤثر هر دو یعنی پدر و مادر با یک نام درج شده است) در صورتی که این دانش‌آموز بخواهد در مسیر موفقیت گام بردارد (حرکت بر روی محیط نیم‌دایره) در صورتی مسیر موفقیت او قائم خواهد بود که با دو ضلع با والدین ارتباط داشته باشد (اندازه‌ی زاویه طبق قوانین ریاضی نصف وتر روبه‌رو است. وتر 180 درجه است درنتیجه زاویه‌ی S، 90 درجه خواهد بود).

فرقی ندارد در کدام نقطه از محیط قرار گیرد باز هم زاویه‌ی او 90 و قائم خواهد بود.

نمودار والدین و فرزندان استوار و قائم