مرور مطالب خوانده‌شده و اهمیت آن در یادگیری

انسان دارای حافظه‌ی کوتا‌ه‌مدت و بلندمدت است. زمانی که مطلبی را برای اولین بار می‌خوانید وارد حافظه‌ی کوتاه‌مدت شما می‌

مرور مطالب خوانده‌شده و اهمیت آن در یادگیری

انسان دارای حافظه‌ی کوتا‌ه‌مدت و بلندمدت است. زمانی که مطلبی را برای اولین بار می‌خوانید وارد حافظه‌ی کوتاه‌مدت شما می‌شود. اگر در مدت‌زمان مشخصی از این اطلاعات استفاده نشود آن مطلب فراموش می‌شود. مثلاً اگر چند لغت درس زبان انگلیسی را مطالعه کنید اما از آن استفاده نکنید پس از مدتی فراموش خواهید کرد و در حافظه‌ی شما مطلب جدیدی جایگزین آن می‌شود؛ اما اگر مطلب مرور شود و از این اطلاعات استفاده کنید مطالب وارد حافظه‌ی بلندمدت شما خواهد شد. مرور صحیح و به‌موقع اغلب به تسلط در تست زدن در جلسه‌ی آزمون منجر می‌شود؛ اما اگر مطالبآموخته‌شده، درست دسته‌بندی نشده باشد، این یادآوری انجام نمی‌شود یا ناقص انجام می‌پذیرد. از جمله فواید مرور مطالب عبارت‌اند از:

  • نگهداری مطالب در ذهن

  • فهمیدن مطالب

  • تسلط بر مطالب

  • یادآوری مطالب حین آزمون

  • مهم‌ترین عامل در مرور مطالب، رعایت زمان‌بندی برای مرور است.