موفقیت همراه با سخت‌کوشی به دست می‌آید

پیروزی بدون زحمت و سخت‌کوشی به دست نمی‌آید و گنج بدون رنج معنی ندارد.

موفقیت همراه با سخت‌کوشی به دست می‌آید

برای به دست آوردن موفقیت فقط دانستن این‌که چگونه می‌توان نتیجه گرفت کافی نیست. دانستن و اجرا کردن، دو اصل جدا از هم است. برای رسیدن به پیروزی ابتدا باید روش‌های موفقیت را دانست و سپس با انتخاب بهترین گزینه و راهکار با تلاش و سخت‌کوشی به آن جامه‌ی عمل پوشاند.

عمل کردن کلید موفقیت است و این‌که تمام دانسته‌های خود را جامه‌ی عمل ببخشیم. برای نتیجه گرفتن از تلاش و زحمت خود بهترین راهکار این است که از تجربه‌های دیگران بهره ببریم.

پیروزی بدون زحمت و سخت‌کوشی به دست نمی‌آید و گنج بدون رنج معنی ندارد.