نقش اولیا در بهبود روند درسی دانش‌آموزان

یکی از مهم‌ترین مسائلی که اولیا با آن روبه‌رو هستند عدم زمان کافی برای توجه به برنامه‌ی درسی و درس خواندن دانش‌آموزان است.

نقش اولیا در بهبود روند درسی دانش‌آموزان

یکی از مهم‌ترین مسائلی که اولیا با آن روبه‌رو هستند عدم زمان کافی برای توجه به برنامه‌ی درسی و درس خواندن دانش‌آموزان است.

اکثر آن‌ها این موضوع را بیان می‌کنند که به علت درگیری و مشغله‌ی کاری و ذهنی تا حدود زیادی از کمک و همیاری به دانش‌آموزان در امور درسی غافل شده‌اند.

اهمیت نقش اولیا در فرایند یادگیری و آموزش و درس خواندن دانش‌آموزان موضوع مهمی است و از آن‌ها خواسته شده که حتی در صورت کم بودن زمان، به امور مربوط به درس خواندن فرزندانشان توجه داشته باشند.

یکی از مهم‌ترین همکاری اولیا با فرزندانشان ایجاد یک محیط کاملاً آرام و ساکت و بدون سروصدا و به دور از تنش برای شروع درس خواندن دانش‌آموزان است که با تمرکز کافی و حواس جمع درس خواندن را آغاز کنند.

دومین عامل همکاری اولیا با دانش‌آموزان کمک به آن‌ها در انجام یک برنامه‌ریزی مطالعه‌ی روزانه‌ی مفید و قابل اجراست؛ زیرا این اولیا هستند که بهتر از هر کس دیگری از ساعت درس خواندن واقعی، ساعت خواب، استراحت، ورزش و حتی زمان تغذیه و سایر فعالیت فرزندانشان آگاهی دارند و می‌توانند در تنظیم یک برنامه‌ریزی صحیح و کامل به فرزندشان کمک کنند.

با یک همفکری کوتاه ولی به‌موقع و با برنامه و مفید به بهتر شدن درس خواندن فرزندتان کمک کنید.