جمع‌بندی دروس پیش 1 و پایه با کتاب‌های جمع‌بندی کانون

برای جمع‌بندی مبحث‌های پایه و پیش‌دانشگاهی یک می‌توانید از کتاب‌های جمع بندی استفاده کنید.

جمع‌بندی دروس پیش 1 و پایه با کتاب‌های جمع‌بندی کانون

 برای جمع‌بندی مبحث‌های پایه و پیش‌دانشگاهی یک می‌توانید از کتاب‌های جمع بندی  استفاده کنید.


بازه‌های زمانی؛

 20 آذر تا 9 بهمن

دوران نوروز

دوران جمع‌بندی

بهترین زمان استفاده از این کتاب‌هاست.


  سه کتاب جمع‌بندی

   اختصاصی پایه

   اختصاصی پیش یک

 و  عمومی (شامل عمومی پایه و عمومی پیش) تولید شده است . 


جمع‌بندی دروس پیش 1 و پایه با کتاب‌های جمع‌بندی کانون


جمع‌بندی دروس پیش 1 و پایه با کتاب‌های جمع‌بندی کانون(یعنی سوالاتی که تیپ آن سوالات در کنکورهای مختلف همیشه مورد سوال 

هستند و سوالاتی که حیطه دارند یعنی سوال های زیادی را می توان به کمک 

ایده ی اصلی آن سوال ها پاسخ داد.) 

جمع‌بندی دروس پیش 1 و پایه با کتاب‌های جمع‌بندی کانون

جمع‌بندی دروس پیش 1 و پایه با کتاب‌های جمع‌بندی کانون