مشاوره و برنامه ریزی برای آزمون 20 آذر هفتمی ها

آزمون بعدی شما در ناریخ 20آذر برگزار خواهد شد و شما می‌توانید از همین الان با برنامه ریزی دقیق برای آزمون بعدی آماده شوید.

مشاوره و برنامه ریزی برای آزمون 20 آذر هفتمی ها

دانش‌آموزان خوب مقطع هفتم:

آزمون بعدی شما در ناریخ 20آذر برگزار خواهد شد و شما می‌توانید از همین الان با برنامه
‌ریزی دقیق برای آزمون بعدی آماده شوید. سوال‌های آزمون 6 آذر را یک بار دیگر مرور کنید تا نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی کنید با این کار هم سؤالات نگاه به گذشته را به راحتی پاسخ می‌دهید و هم با شناسایی نقاط قوت و برطرف کردن نقاط ضعف، تراز شما رشد خوبی خواهد داشت.

برنامه آزمون آینده شما به شرح زیر است:

ریاضی عادی: 1 تا 40

ریاضی موازی:1 تا 36

علوم عادی:1 تا 39

علوم موازی: 1 تا 31

فارسی: 9 تا 51

مهارت‌های نوشتاری:12 تا 36

عربی 1: تا 23

انگلیسی:2 تا 15

مطالعات اجتماعی: 1 تا 40

پیام‌های آسمان: 13 تا 68

امیدوارم با مطالعه دقیق مطلب درسی و کمک گرفنت از کتاب‌های کانون در آزمون آینده موفق باشید.

فاطمه نوبخت