از سوی بنیاد علمی آموزشی قلم چی، 200 صندلی به دانشکده توانبخشی ایران اهدا شد.

بدین منظور هزینه ای بالغ بر 160/000/000 ریال (16 میلیون تومان) از سوی بنیاد علمی آموزشی قلم چی پرداخت شده است.


اهدای 200 صندلی به دانشکده توانبخشی ایران

اهدای 200 صندلی به دانشکده توانبخشی ایران