اهدای 200 صندلی به دانشکده توانبخشی ایران

اهدای 200 صندلی به دانشکده توانبخشی ایران

اهدای 200 صندلی به دانشکده توانبخشی ایران

از سوی بنیاد علمی آموزشی قلم چی، 200 صندلی به دانشکده توانبخشی ایران اهدا شد.

بدین منظور هزینه ای بالغ بر 160/000/000 ریال (16 میلیون تومان) از سوی بنیاد علمی آموزشی قلم چی پرداخت شده است.


اهدای 200 صندلی به دانشکده توانبخشی ایران

اهدای 200 صندلی به دانشکده توانبخشی ایران


تدریس ویژه مناطق زلزله زده - حرکت نوسانی
چهارم ریاضی     دبیر : علی اکبر محمدی