تحلیل آزمون 6 آذر- سوم مکانیک خودرو

پس از برگزاری آزمون 6 آذر، ارزیابی نتایج حاصل از آن در زیر تقدیم می‌شود.

تحلیل آزمون 6 آذر- سوم مکانیک خودرو

هنرجویان گرامی

پس از برگزاری آزمون 6 آذر، ارزیابی نتایج حاصل از آن در زیر تقدیم می شود.

در درس اجزای ماشین، سوال 113 با 46 درصد پاسخ گویی، آسان ترین سوال و سوال 116 با 16 درصد پاسخ گویی، دشوارترین سوال می باشد.

تحلیل آزمون 6 آذر- سوم مکانیک خودرو

تحلیل آزمون 6 آذر- سوم مکانیک خودرو

تحلیل آزمون 6 آذر- سوم مکانیک خودرو

تحلیل آزمون 6 آذر- سوم مکانیک خودرو


در درس تکنولوژی مکانیک خودرو، سوال 121 با 79 درصد پاسخ گویی، آسان ترین سوال و سوال 142 با 7 درصد پاسخ گویی، دشوارترین سوال می باشد.

تحلیل آزمون 6 آذر- سوم مکانیک خودرو

تحلیل آزمون 6 آذر- سوم مکانیک خودرو

تحلیل آزمون 6 آذر- سوم مکانیک خودرو

تحلیل آزمون 6 آذر- سوم مکانیک خودرو

در درس محاسبات فنی، سوال 150 با 43 درصد پاسخ گویی، آسان ترین سوال و سوال 148 با 3 درصد پاسخ گویی، دشوارترین سوال می باشد.

تحلیل آزمون 6 آذر- سوم مکانیک خودرو

تحلیل آزمون 6 آذر- سوم مکانیک خودرو


تحلیل آزمون 6 آذر- سوم مکانیک خودرو

تحلیل آزمون 6 آذر- سوم مکانیک خودرو

در درس رسم فنی، سوال 163 با 55 درصد پاسخ گویی، آسان ترین سوال و سوال 174 با 3 درصد پاسخ گویی، دشوارترین سوال می باشد.

تحلیل آزمون 6 آذر- سوم مکانیک خودرو

تحلیل آزمون 6 آذر- سوم مکانیک خودرو

تحلیل آزمون 6 آذر- سوم مکانیک خودرو

تحلیل آزمون 6 آذر- سوم مکانیک خودرو

درصد پاسخ‌گویی صحیح:

تحلیل آزمون 6 آذر- سوم مکانیک خودرو

کتاب جامع دروس اختصاصی مکانیک خودرو، بهترین مرجع برای شما هنرجویان عزیز می باشد.

مهدی ترابی