آشنایی با معادلات انگلیسی کلمات کلیدی فصل 3 اصول حسابداری 1

آشنایی با معادلات انگلیسی کلمات کلیدی فصل سوم اصول حسابداری 1

آشنایی با معادلات انگلیسی کلمات کلیدی فصل 3 اصول حسابداری 1

آشنایی با معادلات انگلیسی کلمات کلیدی فصل سوم اصول حسابداری 1

لغات فارسی

معادلات انگلیسی

حساب

Account

عنوان / نام حساب

Account title

بدهکار

Debit

بستانکار

Credit

تجزیه و تحلیل

Analysis

ثبت

Entry / record

مانده گیری

Balancing

مانده گیری حسابها

Balancing accounts

مانده حساب

Account balance / balance of account

مانده بدهکار

Debit balance

مانده بستانکار

Credit balance

آدنا اراکلیان

مسئول دفترچه دوم حسابداری