تحلیل آزمون 6 آذر سوم تجربی (فیلم)

با توجه به برگزاری آزمون 6 آذر، تحلیل آزمون دروس گروه سوم تجربی (اختصاصی) در دو جدول ارائه می‌شود:

تحلیل آزمون 6 آذر  سوم تجربی (فیلم)

به نام خدا

دانش آموزان سوم تجربی سلام

با توجه به برگزاری آزمون 6 آذر، تحلیل آزمون دروس گروه سوم تجربی (اختصاصی) در دو جدول ارائه می شود:

جمع بندی آزمون 6 آذر سوم دبیرستان رشته تجربی

با توجه به جدول فوق:

  • در درس زیست، در همه محدوده ها به غیر از تراز 4750 ( منطبق است) یک واحد آزمون سخت­تر شده است.

  • در درس شیمی، در محدوده تراز 5500 و 4750 یک واحد و در محدوده ترازهای 6250 و 7000 دو واحد آزمون سخت تر شده است.

  • در درس شیمی، گواه (شاهد)، در محدوده ترازهای 7000، 5500 و 6250 یک واحد آزمون سخت شده است.

  • در درس فیزیک، آزمون در همه محدوده ها یک واحد ازمون سخت شده است.

  • در درس ریاضی، آزمون در همه محدوده ها یک واحد سخت و در تراز 7000، دو واحد ازمون سخت شده است.


فایل های ضمیمه

تحلیل آزمون 6 آذر سوم تجربی