مقاله کاظم قلم چی : هدف گذاری چندتا از ده تا

هدف گذاری چندتا ازده تا به این معنی است که دانش آموز تصمیم می‌گیرد که از هر ده سوال آزمون به چند سوال پاسخ دهد .

مقاله کاظم قلم چی : هدف گذاری چندتا از ده تا


هدف گذاری چندتا ازده تا به این معنی است که دانش آموز تصمیم می گیرد که از هر ده سوال آزمون به چند سوال پاسخ دهد . این هدف گذاری برمبنای نتایج آزمون های قبلی و میزان مطالعه و آمادگی دانش آموز انجام می شود .

بهتر است هدف گذاری چند تا از ده تا را دو بار انجام دهید یک بار پس از دریافت کارنامه ی آزمون قبل و هنگام بررسی سوال ها و بار دوم قبل از شروع آزمون بعد.

در نوبت اول وقتی شما نتایج کار خود را در کارنامه می بینید می توانید تشخیص دهید که با توجه به تصمیم و برنامه ای که برای مطالعه، طی دوهفته ی بعد دارید چه هدفی را برای خودتان در نظر بگیرید آیا چند تا از ده تایتان را ثابت نگه دارید یا اندکی بیشتر کنید .

در نوبت دوم یعنی دوهفته بعد، درست قبل از شروع آزمون، در برگه ی هدف گذاری ، هدف گذاری چند تا از ده تا را می نویسید . اکنون دو هفته گذشته است و شما می دانید واقعا چقدرو چگونه مطالعه کرده اید . قبل از آزمون مجددا هدف گذاری چند تا از ده تا را انجام می دهید . شاید برخی از اعداد قبلی راکمی تغییر دهید .

پس از آزمون و هنگام دریافت کارنامه متوجه می شوید که هدف گذاری هایتان چقدر دقیق بوده است و در چند درس توانسته اید به همان نتایج برسید و در درس هایی که نمره تان بهتر از هدف گذاری یا کم تر از هدف گذاری شده است ، راهکارهای موثر یاعلت ها را بررسی می کنید و مجددا برای آزمون بعد هدف گذاری چند از ده را انجام می دهید و به این ترتیب خودشناسی و خود آگاهی تان را تقویت می شود و قدم به قدم خودتان ، خودتان را هدایت می کنید .

برای هدف گذاری چند از ده ،‌نقش اصلی با خود شماست اما از کمک پشتیبان ، پدر ومادر و دوستان نیز بهره بگیرید . یکی از مهم ترین کمک ها این است که هدف گذاری های بلند پروازانه انجام ندهید و هدف گذاری تان واقعی بینانه باشد .


چرا هدف گذاری چند تا از ده تا، از هدف گذاری روی تراز و رتبه بهتر است ؟

هدف گذاری چندتا ازده تا، قابل شمارش و محسوس است و شما در جلسه ی آزمون می توانید به سادگی و با شمارش سوال هایی که در هر درس پاسخ می دهید متوجه شوید که از هر ده سوال به چند سوال پاسخ داده اید . اما نمره ی تراز و رتبه ی شما در هر آزمون بستگی به نمره ی سایر دانش آموزان دارد ودر جلسه ی آزمون قابل تشخیص نیست در صورتی که چند تااز ده تایتان را در همان جلسه ی آزمون می توانید به راحتی بشمارید و معلوم کنید که از هر ده سوال به چند سوال پاسخ داده اید .علاوه بر این نمره ی تراز محسوس و ملموس نیست در حالی که چندتا از ده تا قابل تجسم است ، مثلا وقتی می گویید از هر ده سوال به سه سوال پاسخ خواهم داد می دانید که چه هدفی را در نظر دارید اما وقتی می گویید می خواهم ترازم را صد نمره بهتر کنم نمی دانید که معنی واقعی و اندازه ی واقعی آن چیست . بنابراین بهتر است در هدف گذاری کوتاه مدت روی چند تا از ده تایتان در هر درس هدف گذاری کنید .

دربازه های طولانی تر ، مثلا در هدف گذاری های میان مدت می توانید علاوه بر چند تا از ده تا روی تراز هم هدف گذاری کنید .


چرا کار کردن با چند تا از ده تا بهتر از کار کردن با درصد است ؟

چند سال پیش مفهوم چند تا از ده تا را طراحی کردم و اکنون در کانون و به ویژه در گروه آزمون سطح دشواری سوال ها را با معیار چند از ده اندازه گیری می شود. این معیار خیلی ساده تر و محسوس تر است . گنک و مبهم نیست . کار کردن با اعداد یک رقمی خیلی ساده تر است و راحت تر در ذهن می ماند و نیازی به محاسبات پیچیده ندارد ، ذهن را زیاد درگیر نمی کند . قضاوت کردن را هم ساده تر می کند و تفاوت تغییرات معنی دار و تغییرات جزیی و کم اهمیت را به خوبی مشخص می کند .


ارتباط چندتا از ده تا با نمره ی تراز

وقتی سطح دشواری آزمون ها استاندارد باشند شما می توانید ارتباط خوبی بین چند تا از ده تا و نمره ی تراز برقرار کنید . هم اکنون چند سال است که در گروه آزمون ارتباط بین نمره ی تراز دانش آموزان کانون و چند تا از ده تایشان را در کنکورسراسری بررسی می کنیم و سطح دشواری آزمون های کانون را بر همین اساس تنظیم می کنیم . البته برای دقت بیشتر ، سطح دشواری آزمون های کانون را بر اساس میانگین چند تا از ده تا در طی سه سال متوالی در نظر می گیریم زیرا ممکن است یک درس در یک سال ساده تر یا دشوارتر شود اما بازه ی سه ساله بازه ی مطمئن تری است . اکنون شما به راحتی می توانید پیوند بین چند تا از ده تای خود در هر درس را با نمره ی ترازی که به دست خواهید آورد، تشخیص دهید وحتی می توانید با توجه به چند تا از ده تایتان در همان جلسه ی آزمون تخمین بزنید که در هر درس نمره ی ترازتان چه خواهد شد و تراز کل شماچه تغییری خواهد داشت . اگر در طی آزمون های متوالی که در کانون شرکت می کنید روی چند تا ازده تایتان کار کنید و با این ابزار برنامه ریزی کنید در جلسه ی آزمون اصلی هم خواهید توانست خود را به خوبی مدیریت کنید و بلافاصله پس از پایان آزمون تراز و رتبه ی خود را تخمین بزنید .

نتیجه : هدف گذاری و کار کردن با چند تا از ده تا ، شناخت شما را از خودتان و توانایی هایتان واقعی تری می کند . وقتی خودتان را بهتر می شناسید آرامش بیشتری پیدا می کنید و خودتان را بهتر مدیریت می کنید .


سطح دشواری آزمون‌های برنامه ای کانون در سه آزمون گذشته براساس چندتا از 10 تا را اینجا مشاهده کنید