سطح دشواری آزمون‌های برنامه ای کانون در سه آزمون گذشته

آیا می‌خواهید بدانید سطح دشواری آزمون‌های کانون در مقایسه با سطح دشواری کنکور سراسری در سه آزمون مهرماه و آبان ماه چگونه بوده است ؟

سطح دشواری آزمون‌های برنامه ای کانون در سه آزمون گذشته

آیا می خواهید بدانید سطح دشواری آزمون های کانون در مقایسه با سطح دشواری کنکور سراسری در سه آزمون مهرماه و آبان ماه چگونه بوده است ؟

 جدول های ضمیمه این مقایسه را انجام می دهند و مشخص می کنند برای هر بازه ی ترازی آزمون های کانون در مقایسه با کنکور سراسری چه وضعیتی را داشته اند؟ حتما در هنگام بررسی بازه ی ترازی خود را درنظر بگیرید زیرا ممکن است سطح دشواری آزمون برای بازه ی ترازی شما منطبق بر سطح دشواری کنکور باشد اما برای یک بازه ی دیگر دشوارتر یا آسان تر باشد . البته همان طور که در جدول ها مشاهده خواهید کرد در اکثر خانه ها ( یعنی برای اکثر بازه های ترازی ) سطح دشواری آزمون ها منطبق بر سطح کنکوراست . ( خانه های منطبق با رنگ سفید مشخص شده اند ) .

 در برخی موارد سطح دشواری آزمون های کانون بیشتر است ( اگر فقط یک واحد دشوارتر باشد با رنگ زرد و اگر دو واحد دشوارتر باشد با رنگ قرمز مشخص می شود) . در برخی موارد سطح دشواری آزمون های کانون کمتر از کنکور سراسری است یعنی ساده تر است ( اگر فقط یک واحد ساده تر باشد با رنگ سبز و اگر دو واحد ساده تر باشد با رنگ آبی مشخص می شود)

اعداد بالای هر جدول میانگین سطح پاسخ گویی چند تا از ده تا را در کنکور سراسری نشان می دهد . این اعداد میانگین سه سال اخیر کنکور سراسری است .

رشته تجربی

ریاضی چهارم تجربی

سطح دشواری آزمون‌های برنامه ای کانون در سه آزمون گذشته

فیزیک چهارم تجربی

سطح دشواری آزمون‌های برنامه ای کانون در سه آزمون گذشته

زیست شناسی

سطح دشواری آزمون‌های برنامه ای کانون در سه آزمون گذشته

شیمی چهارم ریاضی و تجربی

سطح دشواری آزمون‌های برنامه ای کانون در سه آزمون گذشته


 گروه چهارم ریاضی

3 مهر تا 22 ابان

چهارم ریاضی- ریاضیات

سطح دشواری آزمون‌های برنامه ای کانون در سه آزمون گذشته


چهارم ریاضی- فیزیک

سطح دشواری آزمون‌های برنامه ای کانون در سه آزمون گذشتهسطح دشواری آزمون‌های برنامه ای کانون در سه آزمون گذشته

سطح دشواری آزمون‌های برنامه ای کانون در سه آزمون گذشته

سطح دشواری آزمون‌های برنامه ای کانون در سه آزمون گذشته


مطالب مرتبط

خرید کتاب