هوشمندسازی دبیرستان امام خمینی (ره)در شهرستان زیدون

هوشمندسازی دبیرستان امام خمینی (ره)در شهرستان زیدون

هوشمندسازی دبیرستان امام خمینی (ره)در شهرستان زیدون

بنیاد علمی – آموزشی قلم چی، دبیرستان امام خمینی (ره) در روستای درونک از توابع شهرستان زیدون در استان خوزستان را هوشمندسازی نمود.

آقای محسن زارعی  ، مدیر دبیرستان می گوید: این واحد آموزشی در سال 1372 تاسیس شده و در سال تحصیلی جاری 25 دانش آموز پسر را در مقطع متوسطه ، تحت پوشش دارد.

ایشان اقلام اهدایی به این واحد آموزشی را یک دستگاه پروژکتور، یک پرده هوشمند و یک دستگاه رایانه  ذکر نمودند.

هزینه اقلام اهدایی 52/500/000 ریال (5 میلیون و 250 هزار تومان) می باشد که مبلغ 42/000/000 ریال (4میلیون و 200 هزار  تومان) از سوی بنیاد علمی - آموزشی قلم چی و 10/500/000 ریال (یک میلیون و 50 هزار تومان) از سوی آموزش و پرورش شهرستان زیدون پرداخت شده است.

شایان ذکر است با احتساب این واحد آموزشی، از آغاز سال 1392 تاکنون، 393  مدرسه توسط بنیاد علمی - آموزشی قلم چی تجهیز و یا هوشمندسازی شده است.

هوشمندسازی دبیرستان امام خمینی (ره)در شهرستان زیدون