هوشمندسازی دبیرستان شهربانو (س)در شهرستان زیدون

هوشمندسازی دبیرستان شهربانو (س)در شهرستان ز یدون

هوشمندسازی دبیرستان شهربانو (س)در شهرستان زیدون

بنیاد علمی – آموزشی قلم چی، دبیرستان شهربانو (س) در شهرستان زیدون از توابع استان خوزستان را هوشمندسازی نمود.

خانم افرنجه ، مدیر دبیرستان می گوید: این واحد آموزشی در سال 1362 تاسیس شده و در سال تحصیلی جاری 98 دانش آموز دختر را در مقطع متوسطه دوره اول ، تحت پوشش دارد.

ایشان اقلام اهدایی به این واحد آموزشی را یک دستگاه پروژکتور، یک پرده هوشمند و یک دستگاه رایانه  ذکر نمودند.

هزینه اقلام اهدایی 52/500/000 ریال (5 میلیون و 250 هزار تومان) می باشد که مبلغ 42/000/000 ریال (4میلیون و 200 هزار  تومان) از سوی بنیاد علمی - آموزشی قلم چی و 10/500/000 ریال (یک میلیون و 50 هزار تومان) از سوی آموزش و پرورش شهرستان زیدون پرداخت شده است.

شایان ذکر است با احتساب این واحد آموزشی، از آغاز سال 1392 تاکنون، 393  مدرسه توسط بنیاد علمی - آموزشی قلم چی تجهیز و یا هوشمندسازی شده است.

هوشمندسازی دبیرستان شهربانو (س)در شهرستان زیدون