جدول تناوبی عناصر را بهتر بشناسیم(قسمت اول)

چند نکته که باید درمورد جدول تناوبی و عناصر شیمیایی بدانیم:

جدول تناوبی عناصر را بهتر بشناسیم(قسمت اول)

چند نکته که باید درمورد جدول تناوبی و عناصر شیمیایی بدانیم:

1- فلزات قوی تردر سمت چپ جدول تناوبی قرار داند.

۲- غیر فلزات قوی تر در سمت راست جدول قرار دارند.

۳- از بالا به پایین و از راست به چپ خاصیت فلزی افزایش می یابد. بنابراین قویترین فلزات در گوشه سمت چپ و پایین جدول قرار دارند.

۴- از پایین به بالا و از چپ به راست خاصیت غیرفلزی افزایش می یابد. بنابراین قویترین غیرفلزات در گوشه سمت راست و بالای جدول قرار دارند.

۵- گروه ۸ اصلی یعنی آخرین ستون از سمت چپ گروه عناصر نجیب بوده و هیچ تمایلی به واکنش دادن ندارند. یعنی توضیحات بالا در مورد آنها صادق نیست.

۶- بیشترین ظرفیتی که هر عنصر می تواند داشته باشد با شماره گروه آن برابر است. البته در عناصر گروه های اصلی.

۷- عناصر واسطه دارای ظرفیت های متفاوتی هستند.

۸- ظرفیت عناصر گروههای اصلی به شرح زیر است:

گروه ۱ : دارای ظرفیت ۱ است.

گروه ۲ : دارای ظرفیت ۲ است.

گروه ۳ : دارای ظرفیت ۳ است.

گروه ۴: عناصر این گروه دارای ظرفیت های ۲ و ۴ هستند.

گروه ۵ : عناصر این گروه داری ظرفیت های ۳ و ۵ هستند.

گروه ۶ : عناصر این گروه داری ظرفیت های ۲، ۴ و ۶ هستند. سرگروه این دسته یعنی اکسیژن تک ظرفیتی بوده و ظرفیت آن فقط ۲ می باشد.

گروه ۷ : عناصر این گروه دارای ظرفیت های ۱، ۳، ۵ و۷ هستند. سرگروه این دسته یعنی فلوئور تک ظرفیتی بوده و ظرفیت آن فقط۱ می باشد.

گروه ۸ : ظرفیت عناصر این گروه برابر صفر می باشد. یعنی تمایلی به شرکت در واکنشها ندارند.


-بررسی عناصر گروه اول (IA) یا فلزات قلیایی:

این گروه شامل فلزات لیتیم(Li)، سدیم(Na)، پتاسیم(k)، روبیدیم(Rb)، سزیم(Cs)، و فرانسیم (Fr) است که به آنها گاهی فلزات قلیایی نیز گفته می شود. فرانسیم از سری عناصر تجزیه رادیواکتیو طبیعی بوده و بر اثر واکنش های هسته ای به طورطبیعی تشکیل می شود. تمام ایزوتوپ های فرانسیم طول عمر کوتاهی دارند.

- بررسی عناصر گروه دوم (IIA) یا فلزات قلیایی خاکی:

عناصر گروه دوم به دلیل داشتن فعالیت شیمیایی نسبتاْ زیاد در طبیعت به صورت آزاد یافت نمی شوند. آرایش الکترونی لایه ظرفیت این گروهns2 بوده و به دلیل شرکت دو الکترون در پیوند فلزی بین اتمها، پیوند آنها با هم قویتر از پیوند فلزی گروه اول می باشد. به همین دلیل عناصر گروه دوم سخت تر از فلزات قلیایی بوده و دمای ذوب و جوش آنها هم بالاتر است.

ادامه دارد... . 

مریم صالحی شهرابی _مسئول دفترچه صنایع شیمیایی