تدوین سند فرهنگی دانشگاه تربیت مدرس/ افزایش انگیزه دانشجویان

معاون فرهنگی دانشگاه تربیت مدرس از تدوین سند راهبردی فرهنگی این دانشگاه خبر داد و گفت: این سند دارای ۱۴ اولویت است و تمامی برنامه‌های فرهنگی دانشگاه براساس این سند انجام می‌شود.

تدوین سند فرهنگی دانشگاه تربیت مدرس/ افزایش انگیزه دانشجویان

معاون فرهنگی دانشگاه تربیت مدرس از تدوین سند راهبردی فرهنگی این دانشگاه خبر داد و گفت: این سند دارای ۱۴ اولویت است و تمامی برنامه های فرهنگی دانشگاه براساس این سند انجام می شود.

به گزارش کانون فرهنگی آموزشی قلم‌چی امین ناصری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: براساس سند راهبردی فرهنگی دانشگاه تربیت مدرس یک تقویم نیز تدوین شده که در این تقویم برنامه های فرهنگی دانشگاه از مهر امسال تا مهرماه سال آینده مشخص شده است.

وی خاطرنشان کرد: برای سند راهبردی فرهنگی این دانشگاه چشم انداز ایجاد نشاط، علم دوستی و اخلاق مداری متکی بر ارزش ها و مبانی دینی تعریف شده است که این چشم انداز براساس ۱۴ اولویت تعیین شده در سند محقق خواهد شد.

معاون فرهنگی دانشگاه تربیت مدرس خاطرنشان کرد: براساس این سند برنامه های مختلفی برای افزایش انگیزه دانشجویان، علم آموزی و مهارت زندگی در دانشگاه طراحی و اجرا خواهد شد.


منبع :

مهلا کاشانی