برنامه‌ی راهبردی و اهمیت توجه به آن

در برنامه‌ی راهبردی فقط مباحث آزمون بعد را نگاه نکنید بلکه دیدی دوراندیش داشته باشید و مباحث چند آزمون بعد را هم نگاه کنید و یک برنامه‌ی استراتژیک برای آن تهیه کنید.

برنامه‌ی راهبردی و اهمیت توجه به آن

برخی از دانش‌آموزان برای آزمون‌ها بدون توجه به برنامه‌ی راهبردی در جلسه‌ی آزمون حاضر می‌شوند.

این کار درستی نیست. چون برنامه‌ی راهبردی طبق مباحث مدرسه پیش می‌رود و اگر برای مدرسه بخوانید انگار برای آزمون خوانده‌اید؛ پس نباید نگران باشید که  مباحث آزمون را مطالعه نکرده‌اید.

فقط کافی است کمی تست چاشنی کارتان کنید تا به نتیجه برسید.

در برنامه‌ی راهبردی فقط مباحث آزمون بعد را نگاه نکنید بلکه دیدی دوراندیش داشته باشید و مباحث چند آزمون بعد را هم نگاه کنید و یک برنامه‌ی استراتژیک  برای آن تهیه کنید. هر گاه زمان زیاد آوردید مباحث آزمون بعد را هم مطالعه کنید.

فراموش نکنید که راز شاگرد اول شدن این است که یک گام از معلم جلوتر باشید؛ یعنی پیش‌خوانی برای درس‌ها را فراموش نکنید و برنامه‌ی راهبردی را موشکافانه و دقیق مطالعه کنید و برای آن خوب برنامه‌ریزی کنید.