درس ادبیات فارسی و مطالعه‌ی آن

شاید برخی از شما با درس فارسی مشکل داشته باشید مخصوصاً در قسمت قرابت معنایی.

درس ادبیات فارسی و مطالعه‌ی آن

شاید برخی از شما با درس فارسی مشکل داشته باشید مخصوصاً در قسمت قرابت معنایی. پرسش از بخش قرابت معنایی به این صورت است که یک بیت یا یک جمله داده می‌شود و چهار گزینه‌ی بعدی هم بیت یا جمله است که باید ابتدا بیت یا جمله‌ای را که در صورت سؤال داده شده است معنی کنید و بعد ببینید کدام بیت (جمله) از لحاظ محتوایی و معنی به بیت مورد نظر طراح سؤال نزدیک‌تر است و آن را انتخاب کنید.

برخی ابتدا نمی‌توانند شعر را به‌درستی بخوانند و این موضوع باعث می‌شود که آن را اشتباه معنی کنند و گزینه‌ی اشتباه را انتخاب کنند. ابتدا باید اشعار را درست بخوانید. برای این کار می‌توانید از اولیا و دبیران خود کمک بگیرید. ابیاتی از کتاب‌های مختلف را انتخاب کنید و آن‌ها را برای اولیای خود بخوانید و از آن‌‌ها بخواهید ایرادات شما را هنگام خواندن شعر بگیرند.

قدم بعدی تست زدن است، تست و تست و تست. تا می‌توانید تست بزنید تا با اشعار گوناگون آشنا شوید.