دفتر برنامه‌ریزی و اهمیت آن

در این کتاب توضیحات ارزنده‌ای از روش درس خواندن و نکاتی که برای هر دانش‌آموز لازم است بداند، نیز آورده شده است.

دفتر برنامه‌ریزی و اهمیت آن

مهم‌ترین رکن در تمام زندگی افراد، داشتن برنامه‌ریزی است. این کتاب برای تمام دانش‌آموزان لازم و مفید است. با هدف افزایش ساعت مطالعه و افزایش شرایط رقابتی با خود تنظیم شده و به دانش‌آموز نظم فکری می‌دهد و باعث افزایش انگیزه برای درس خواندن در او می‌شود. در این کتاب جدول‌های ثبت ساعات درسی، ساعات خواب و فوق برنامه قرار گرفته است. از ویژگی دیگر این دفتر، وجود جدول تنظیم برنامه‌ی هفتگی است. نکات مثبت و منفی کار دانش‌آموز و برنامه‌ی راهبردی برای هفته‌ی آتی نیز تنظیم شده است. از دیگر جدول‌های این کتاب که از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است جدول جمع‌بندی هفتگی است تا دانش‌آموز وضعیت کلی خود را در سال درسی خود داشته باشد.

در این کتاب توضیحات ارزنده‌ای از روش درس خواندن و نکاتی که برای هر دانش‌آموز لازم است بداند، نیز آورده شده است.

جدول‌ها و ستون‌های این دفتر طوری تنظیم شده است که یک ارتباط منطقی بین ساعت درسی و میزان تراز و کیفیت درس خواندن برقرار می‌کند.