شش دانگ حواستان به درس باشد

در کلاس نشسته‌اید و به معلم نگاه می‌کنید، اما درحقیقت مصداق شعر «من در میان جمع و دلم جای دیگر است» هستید.

شش دانگ حواستان به درس باشد

در کلاس نشسته‌اید و به معلم نگاه می‌کنید، اما درحقیقت  مصداق  شعر «من در میان جمع و دلم جای دیگر است» هستید.

چنین حضوری در کلاس درس هیچ فایده‌ای ندارد اما اگر با شش دانگ حواستان در کلاس حضور داشته باشید و گوش و دل به سخنان معلمتان بسپارید می‌توانید ساعت حضور در کلاس را نیز جزوی از ساعت مطالعاتی خود بدانید.

مطمئن باشید که در این صورت بخش قابل توجهی از بار مطالعاتی شما در خانه کاسته خواهد شد؛ چون مطلب را در کلاس  فهمیده‌اید و حالا فقط لازم است به تثبیت مطالب آموخته‌شده در ذهن خود بپردازید؛ اما اگر در کلاس دقت لازم را نداشته باشید حداقل دو برابر زمان کلاس باید وقت بگذارید تا بفهمید که موضوع درس چیست و بدون اغراق کار شما در منزل چندین برابر خواهد شد و تازه کیفیت لازم را نخواهد داشت.