نهمی ها! با صورت سوال عربی مشکل دارید؟این مطلب برای شماست!

بسیاری از نطرات موجود در صفحه مقطع، حاکی از آن است که برخی از دانش آموزان عزیز نهم، با صورت عربی سوالات درس عربی مشکل دارند.

نهمی ها! با صورت سوال عربی مشکل دارید؟این مطلب برای شماست!

سلام

دوستان عزیز پایه ی نهم ! این مطلب در پاسخ به نظرات شما در صفحه ی مقطع ایجاد شده است.

بسیاری از نطرات موجود در صفحه مقطع، حاکی از آن است که برخی از دانش آموزان عزیز نهم، با صورت عربی سوالات درس عربی مشکل دارند و معتقدند استفاده از کلمات عربی، باعث شده است پاسخ گویی به برخی سوالات این درس دشوار شود،

برای پاسخ گویی به این نیاز شما، در این مطلب، کلمات و عبارات متداول در سوالات عربی را برای شما جمع آوری کرده و به اطلاعتان می رسانیم:

 1. عیّن :مشخص کن.

 2. الصّحیح: درست

 3. الخطأ(الأخطاء): نادرست(نادرست ها)

 4. الأصحّ و الأدقّ: صحیح ترین و دقیق ترین

 5. إملأ(یملا): پر کن، بنویس(پر می کند) (همان ریشه ی املای خودمان!)

 6. الفراغ(الفراغین،الفراغات): جای خالی، (دو جای خالی، جاهای خالی)

 7. یناسب: مناسب است، تناسب دارد

 8. صحّح: تصحیح کن، درست کن

 9. أجِب: جواب بده

 10. إجعل: قرار بده، بگذار

 11. الصِّیغ: جمع صیغه، صیغه ها (الصیغ التّالیة: صیغه های بعدی، صیغه های ذکر شده)

 12. التّرجمة: ترجمه، تبدیل جمله ی عربی به جمله ی فارسی

 13. التّعریب: تعریب، تبدیل جمله ی فارسی به عربی

 14. القریب: نزدیک

 15. البعید:دور

 16. الأقرب: نزدیک تر،نزدیک ترین(مثال: عیّن الأقرب فی المفهوم: نزدیک ترین مفهوم را مشخص کن)

 17. الأبعد:دورتر، دورترین 

 18. الأنسب: مناسب تر، مناسب ترین

 19. النّصّ: متن، متن درک مطلب (همان Reading خودمان!)

 20. الأسئلة: سوال ها

 21. الأجوبة: جواب ها، پاسخ ها،گزینه ها

 22. المرادف:مترادف، هم معنا

 23. المضادّ: متضاد

 24. الأسماء الاخری: اسم های دیگر

 25. یختلف: فرق دارد، تفاوت دارد

 26. مادّة: ریشه، حروف اصلی

اگر من چیزی را فراموش کرده ام، حتما در نظرات یادآوری کنید.