عوامل مؤثر برای آرامش برای امتحان

انسان از شخصیت واقعی‌اش در حال فرار است و از سوی دیگر اضطراب این امر را تقویت می‌کند. تصویر غیر واقعی از خود هم دلیل و منشأ اضطراب است.

عوامل مؤثر برای آرامش برای امتحان

1. تصویر غیر واقع‌بینانه از خود

انسان از شخصیت واقعی‌اش در حال فرار است و از سوی دیگر اضطراب این امر را تقویت می‌کند. تصویر غیر واقعی از خود هم دلیل و منشأ اضطراب است.

2. مسائل گذشته و پیشامدهای آینده

رها کردن وضعیت فعلی و توجه داشتن به مسائل گذشته یا آینده

3. عوامل عاطفی یا فیزیکی قبل و حین امتحان

مکانیسم‌های روانی هیجان در قبل و حین امتحان بر یادآوری و حافظه تأثیر دارند. قبل از امتحان از صحبت با دوستانی که انرژی منفی دارند یا صحبت غیر درسی می‌کنند فاصله بگیرید و با آرامش جزوه‌ی خود را مرور کنید.

4. عوامل شخصیتی

اضطراب عمومی، عزت نفس پایین، یادآوری شکست‌ها

خرید کتاب