فکر می‌کنیم بلدیم در حالی که بلد نیستیم

مطالعه کردن یک رفتار است؛ رفتاری که باید کاملاً آموخته شود.

فکر می‌کنیم بلدیم در حالی که بلد نیستیم

مطالعه کردن یک رفتار است؛ رفتاری که باید کاملاً آموخته شود. مهارت‌های مطالعه کردن، یکی از اصلی‌ترین مهارت‌هایی است که باید یاد بگیرید؛ زیرا اساس پیشرفت تحصیلی شما بر چگونگی استفاده از این مهارت نهاده شده است.

یک بخش از مهارت‌های مطالعه، مطالعه با هدف اشکال‌یابی است که بتوانیم تشخیص دهیم کدام بخش از مطالب را کاملاً آموخته‌ایم و در کدام قسمت‌ها هنوز ضعف داریم. برای این نوع مطالعه می‌توانید به طریق زیر عمل کنید:

الف) در مورد مطالب حفظ‌کردنی، خودتان از خودتان بپرسید و خودتان به خودتان جواب دهید. جواب‌ها را با متن کتاب مقایسه کنید و به این ترتیب خودتان را مورد ارزش‌یابی شفاهی قرار دهید. این کار مطالبی را که حفظ کرده‌اید مورد ارزیابی قرار می‌دهد. این کار را والدین یا دوستانتان هم می‌توانند برای‌تان انجام دهند.

ب) از آزمون‌های سال‌های قبل یا کتاب‌های مجموعه سؤالات استفاده کنید و  از خودتان امتحان بگیرید. این خودآزمایی باید صادقانه، جدی و سخت‌گیرانه باشد؛ زیرا جدی نگرفتن این کار باعث خودفریبی می‌شود؛ یعنی فکر می‌کنیم که بلدیم در حالی که بلد نیستیم. در صورت امکان می‌توانید از دیگران برای آزمون گرفتن کمک بگیرید.