برنامه‌ی مرور برای آزمون دوهفته‌ای

با توجه به دوهفته‌ای بودن فاصله‌ی آزمون، باید به نحو احسن شخصی‌سازی برنامه انجام شود.

برنامه‌ی مرور برای آزمون دوهفته‌ای

با توجه به دوهفته‌ای بودن فاصله‌ی آزمون، باید به نحو احسن شخصی‌سازی برنامه انجام شود. سعی کنید برنامه‌ی آزمون را تا یک‌شنبه‌ی هفته‌ی دوم به اتمام برسانید و سپس دوره کردن مباحث را شروع کنید. برای داشتن یک برنامه‌ی جامع برای مرور، به موارد زیر توجه کنید:

1- فهرستی از منابع و مباحثی را که در درس‌های عمومی و اختصاصی می‌خواهید دوره کنید بنویسید.

2- اولویت‌های مرورتان را مشخص کنید.

3- پیش‌بینی کنید برای هر کدام از مباحثی را که می‌خواهید مرورکنید به چه مدت‌زمانی نیاز دارید و درنهایت مرور جامع (تمام درس‌ها) چه‌قدر زمان می‌برد.

4- تعداد منابعی را که می‌خواهید برای هر درس یا هر مبحث مرورکنید به حداقل برسانید.

5- زمان بیش‌تری را به مرور اختصاص دهید.

6- یک برنامه‌ی 4روزه برای مرور مطالب بنویسید.

7- در برنامه‌ریزی هر روزتان، سعی کنید تعداد درس‌هایی را که برای مرور در یک روز کامل انتخاب می‌کنید، کم‌تر از 3 درس نباشد و اولین مبحث درسی که می‌خواهید در یک روز مطالعه کنید، مشکل‌ترین درس یا مبحث آن روز باشد.

8- درنهایت حل کردن دفترچه‌ی آزمون غیر حضوری به صورت زمان‌دار و مرور کتاب خودآموزی را حتماً انجام دهید.