نکات کلیدی برای تنظیم برنامه

قبل از طراحی برنامه‌ی مطالعه‌ی هفتگی، حتماً برنامه‌ی کلاس خود را بررسی کنید.

نکات کلیدی برای تنظیم برنامه

1- قبل از طراحی برنامه‌ی مطالعه‌ی هفتگی، حتماً برنامه‌ی کلاس خود را بررسی کنید.

2- اولویت‌ها را مشخص کنید.

3- برای مطالعه‌ی هر درس وقت کافی در نظر بگیرید.

4- برنامه‌ای متناسب با شرایط خود طرح‌ریزی کنید.

5- برنامه‌ی خود را بیش از اندازه فشرده و متراکم نکنید.

6- در برنامه‌ی خود مرور درس‌ها را در نظر بگیرید.

7- حجم مطالب مطالعه‌شده را طوری در نظر بگیرید که بتوانید تمام مطالب مورد نیاز را بررسی کنید.

8- خود را مقید به انجام برنامه سازید.

9- حتماً برنامه‌ی خود را هر شب بررسی کنید.

«نه» گفتن را بیاموزید.