تمرکز و اهمیت آن

برای این‌که مطالعه، اثربخش و مطلوب باشد اول باید به لحاظ کمی ساعت مطالعه‌ی خوب و زیادی داشته باشیم.

تمرکز و اهمیت آن

عدم تمرکز در حین مطالعه در بعضی از دانش‌آموزان باعث می‌شود که نتیجه‌ی مطلوبی را کسب نکنند و این امر آن‌ها را دچار خستگی و ناامیدی برای ادامه‌ی مسیر می‌کند. برای این‌که مطالعه دارای کیفیت خوبی باشد باید به لحاظ کمی در سطح بالایی بوده یا به تعبیر دیگری فرد ساعت مطالعه‌ی زیادی داشته باشد. برای افزایش کیفیت مطالعه، ساعت مطالعه‌ی زیاد یکی از مهم‌ترین عوامل و امری لازم است؛ اما تنها کافی نیست؛ بنابراین باید عوامل دیگری را در کنار مطالعه لحاظ کرد و آن‌ها را ضمیمه‌ی آن قرار داد. یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار در حین مطالعه، داشتن ذهنی متمرکز است. چه‌بسا دانش‌آموزانی که برای مطالعه، وقت زیاد، شرایط مطلوب‌ و ابزار‌های مناسبی دارند، اما به دلیل عدم تمرکز و حواس‌پرتی نمی‌توانند به کیفیت مطلوب برسند؛ پس برای افزایش کیفی و یادگیری بهتر مطالب درسی دومین مورد مهم که باید در راستای عوامل دیگر قرار گیرد، داشتن تمرکز در حین مطالعه است. شرط داشتن ذهن متمرکز برای مطالعه در مرحله‌ی اول، شناسایی روش‌های افزایش تمرکز و عوامل تأثیرگذار در به وجود آمدن عدم تمرکز است و در مرحله‌ی بعد به‌کارگیری این روش‌ها و حذف عوامل مؤثر در حواس‌پرتی است.

برای این‌که مطالعه، اثربخش و مطلوب باشد اول باید به لحاظ کمی ساعت مطالعه‌ی خوب و زیادی داشته باشیم. هم‌چنین در کنار کمیت، عوامل تأثیرگذار در کیفیت از قبیل داشتن منابع مطالعاتی مناسب، رعایت تعادل مطالعاتی، برنامه‌ریزی، ابزارهای کمک‌آموزشی مناسب و غیره را به‌خوبی مورد استفاده قرار دهیم که لازمه و پیش‌نیاز تمام این‌ها، داشتن تمرکز است.

همایش جمع بندی عربی بخش اول
چهارم دبیرستان     دبیر : فرزاد قنبری