سجاد خادم‌نژاد:آمادگی برای آزمون 6آذر - زیست‌شناسی

پیش آزمون

سجاد خادم‌نژاد:آمادگی برای آزمون 6آذر - زیست‌شناسی

در فایل پیوست 50 سؤال از مبحث‌های

کل کتاب زیست و آزمایشگاه1 + تغییر و تحول گونه‌ها + پیدایش و گسترش حیات

جهت آمادگی در آزمون  6 آذر ضمیمه شده است