در فایل پیوست 50 سؤال از مبحث‌های

کل کتاب زیست و آزمایشگاه1+ تغییر و تحول گونه‌ها + پیدایش و گسترش حیات

جهت آمادگی در آزمون  6 آذر ضمیمه شده است

فایل های ضمیمه