تجربی‌ها:این تست‌ها را قبل از آزمون 6 آذرتمرین کنید(زیست)

50 سؤال از مبحث‌های کل کتاب زیست و آزمایشگاه1+ تغییر و تحول گونه‌ها + پیدایش و گسترش حیات

تجربی‌ها:این تست‌ها را قبل از آزمون 6 آذرتمرین کنید(زیست)

در فایل پیوست 50 سؤال از مبحث‌های

کل کتاب زیست و آزمایشگاه1+ تغییر و تحول گونه‌ها + پیدایش و گسترش حیات

جهت آمادگی در آزمون  6 آذر ضمیمه شده است