چرا کاهش اشتباهات در آزمون مهم است؟

اگر به سؤالاتی که در آن‌ها شک داریم پاسخ دهیم ممکن است تعداد سؤالاتی که به آن‌ها پاسخ اشتباه خواهید داد افزایش یابد.

چرا کاهش اشتباهات در آزمون مهم است؟

تا به حال اندیشیده‌اید چرا اولین نکته‌ای که از هر پشتیبان و مشاوری جهت بهبود کارتان دریافت می‌کنید آن است که تعداد غلط‌های‌تان را در آزمون‌ها کاهش دهید؟ شاید با خود می‌اندیشید که مگر غلط‌های‌مان تا چه اندازه می‌تواند آسیب‌رسان باشد!

بیایید کمی نگرش آسیب‌شناسانه به این موضوع داشته باشیم که این موضوع در درک عمیق‌ و پذیرش آن کمک‌ خواهد کرد. اگر به سؤالاتی که در آن‌ها شک داریم پاسخ دهیم ممکن است تعداد سؤالاتی که به آن‌ها پاسخ اشتباه خواهید داد افزایش یابد. کوچک‌ترین آسیبی که این موضوع به شما و نتیجه‌ی کارتان وارد می‌سازد آن است که نمره‌ی منفی به ازای هر پاسخ اشتباه کسب خواهید کرد و درصد و تراز شما کاهش می‌یاید و اما آسیب عمیق‌تر و نامحسوس این مسئله آن است که باعث می‌شود برای پاسخ‌دهی به سؤالات دیگر در جلسه‌ی آزمون وقت کم ورید.

شاید از این بعد به پاسخ‌های اشتباهتان نگاه کنید؛ اما به‌راستی این گونه است که شما برای پاسخ دادن به آن سؤالات وقتی را صرف می‌کنید که می‌تواند برای پاسخ‌دهی به سؤالات دیگر صرف شود. پس «نه» گفتن به سؤالات شک‌دار و گذر از سؤااتی را که اطمینانی به پاسخ آن ندارید تمرین کنید و آسیب‌ها را بشناسید تا بتوانید آن‌ها را برطرف کنید و موفقیت را از آن خود سازید.