فرزندان با تشویق، پیشرفت بیش‌تری خواهند داشت

علم روان‌شناسی در تأثیر تشویق و توجه ثابت کرده است که اثر آن حتی بر گیاه و میوه‌ها فوق‌العاده است و این‌که چگونه موجب رشد بیش‌تر می‌شود.

فرزندان با تشویق، پیشرفت بیش‌تری خواهند داشت

علم روان‌شناسی در تأثیر تشویق و توجه ثابت کرده است که اثر آن حتی بر گیاه و میوه‌ها فوق‌العاده است و این‌که چگونه موجب رشد بیش‌تر می‌شود.

تأثیر تشویق اولیا بر فرزند نیز بدین گونه است که دیدن نقاط مثبت فرزند و گفتن جملات مثبت و انگیزه‌بخش آن‌چنان اثر دارد که می‌تواند از او یک نابغه بسازد. فرزندان مانند باغی هستند که می‌توان هر چیزی در داخل آن‌ها کاشت. می‌توان با صبر و حوصله، گل موفقیت را در باغ وجودشان پروراند و با بزرگ کردن گل‌های وجودشان علف‌های هرز ناامیدی شکست را خشکاند که زیبایی گل دوچندان شود. سعی کنید در مقابل هر گام به سمت موفقیت هر چند کوچک، تشویقی بزرگ همراه آن کنید و در مقابل هر افت و سکونی به جای سرزنش و دیدن نقاط ضعف و مقایسه با همتایان و از بین بردن اعتمادبه‌نفس با آرامش بیش‌تر از بلند شدن و ادامه دادن سخن گفت.