دلتا

دلتا برای علوم ریاضی، فیزیک و شیمی به معنای تغییرات است. تغییراتی که از تفاضل حالت ثانویه و حالت ابتدایی به دست خواهد آمد. بیایید در دفتر برنامه‌ریزی‌مان شاهد دلتا باشیم.

دلتا

دلتا برای علوم ریاضی، فیزیک و شیمی به معنای تغییرات است. تغییراتی که از تفاضل حالت ثانویه و حالت ابتدایی به دست خواهد آمد. بیایید در دفتر برنامه‌ریزی‌مان شاهد دلتا باشیم.

اما دلتا را چگونه و با چه اطلاعاتی محاسبه کنیم؟

برای محاسبه‌ی دلتا می‌توانید از اطلاعات ستون پیش‌بینی و ستونی که جمع ساعت مطالعه را برای هر درس به تفکیک در آن می‌نویسید استفاده کنید. اگر ستون پیش‌بینی را حالت اولیه و ستون جمع تفکیکی را حالت ثانویه بدانیم، دلتایی که به دست می‌آید فاصله تا خودشناسی مطالعاتی است؛ یعنی دلتای محاسبه‌شده به شما نشان خواهد داد که به چه میزان به خودشناسی مطالعاتی در هر درس نزدیک یا از آن دور هستید.

از پر کردن این دو ستون غفلت نکنید تا بتوانید تلرانس خودشناسی مطالعاتی‌تان را محاسبه کنید و در جهت کاهش این تلرانس گام بردارید تا پیروزی را از آن خود سازید.