لغات و اصطلاحات کنکوری درس 3 زبان پیش‌دانشگاهی (10)

لغات و اصطلاحات کنکوری درس 3 زبان پیش‌دانشگاهی را در این بخش می‌خوانید و می‌توانید یاد بگیرید.

لغات و اصطلاحات کنکوری درس 3 زبان پیش‌دانشگاهی (10)

لغات و اصطلاحات کنکوری درس 3 زبان پیش‌دانشگاهی را در این بخش می‌خوانید و می‌توانید یاد بگیرید.

Exercise(n), Exercise(v)= do exercise= do/


Popular

محبوب- پرطرفدار- عمومی- رایج

Population

جمعیت

Populous-populated-crowded

پرجمعیت- آباد- مسکونی                                                                                                                                 

Noise

سروصدا- پارازیت                                                                                                                                             

Make a noise

سروصدا کردن                                                                                                                                                  

Noisy

شلوغ- پرسروصدا

Noise pollution

آلودگی صوتی

Destroy

خراب کردن- منهدم کردن

Wire

سیم- تلگرام                                                                                                                                                    

Wire cutters

سیم‌بر

wireless

بی‌سیم