لغات و اصطلاحات کنکوری درس 3 زبان پیش‌دانشگاهی (9)

لغات و اصطلاحات کنکوری درس 3 زبان پیش‌دانشگاهی را در این بخش می‌خوانید و می‌توانید یاد بگیرید.

لغات و اصطلاحات کنکوری درس 3 زبان پیش‌دانشگاهی (9)

لغات و اصطلاحات کنکوری درس 3 زبان پیش‌دانشگاهی را در این بخش می‌خوانید و می‌توانید یاد بگیرید.

Exercise(n), Exercise(v)= do exercise= do/


Contrast

مغایرت- تضاد- مقایسه

Although-though-even though

اگرچه

Surround

احاطه کردن- در میان گرفتن

Surrounding

اطراف- مجاور

Guess

حدس زدن- پی بردن

Item

قلم- رقم- فقره- بخش- خبر

Article

مقاله- کالا- شیء

Progress-improvement-development

پیشرفت- پیشروی                                                                                                                                            

In progress

در جریان بودن

Make progress

پیشرفت کردن