لغات و اصطلاحات کنکوری درس 3 زبان پیش‌دانشگاهی (8)

لغات و اصطلاحات کنکوری درس 3 زبان پیش‌دانشگاهی را در این بخش می‌خوانید و می‌توانید یاد بگیرید.

لغات و اصطلاحات کنکوری درس 3 زبان پیش‌دانشگاهی (8)

لغات و اصطلاحات کنکوری درس 3 زبان پیش‌دانشگاهی را در این بخش می‌خوانید و می‌توانید یاد بگیرید.

Exercise(n), Exercise(v)= do exercise= do/


Solar

خورشیدی- شمسی

Solar cell

باتری خورشیدی

The solar system

منظومه‌ی شمسی

The solar year

سال شمسی

Danger

خطر

In danger

در معرض خطر

Out of danger

از خطر دورشده

Danger money

دستمزد فوق‌العاده برای کار خطرناک

Dangerous

خطرناک

Describe

توصیف کردن- شرح دادن- رسم کردن

Refer( to)

اشاره کردن به- ارجاع دادن- مراجعه کردن به

Reference

مرجع- ارجاع- منبع