کنکور 98

لغات و اصطلاحات کنکوری درس 3 زبان پیش‌دانشگاهی (7)

لغات و اصطلاحات کنکوری درس 3 زبان پیش‌دانشگاهی را در این بخش می‌خوانید و می‌توانید یاد بگیرید.

لغات و اصطلاحات کنکوری درس 3 زبان پیش‌دانشگاهی (7)

لغات و اصطلاحات کنکوری درس 3 زبان پیش‌دانشگاهی را در این بخش می‌خوانید و می‌توانید یاد بگیرید.

Exercise(n), Exercise(v)= do exercise= do/


In no case

به هیج وجه

In that case

در آن صورت

Take some thing serious

چیزی را جدی گرفتن

Extinction

نابودی- انقراض- براندازی- فرونشانی

Judge

قاضی- داور- قضاوت کردن- داوری کردن

Judgment

قضاوت- داوری

Reduce

کم کردن- کاهش دادن- لاغر شدن

Environment

محیط- محیط زیست

Save

نجات دادن- پس‌انداز کردن- ذخیره کردن- نگه دشتن- صرفه‌جویی کردن

Plant

گیاه- دستگاه- کاشتن

Recycle

بازیابی کردن- بازیافت- دوباره مصرف کردن

Recyclable

قابل بازیافت