لغات و اصطلاحات کنکوری درس 3 زبان پیش‌دانشگاهی (6)

لغات و اصطلاحات کنکوری درس 3 زبان پیش‌دانشگاهی را در این بخش می‌خوانید و می‌توانید یاد بگیرید.

لغات و اصطلاحات کنکوری درس 3 زبان پیش‌دانشگاهی (6)

لغات و اصطلاحات کنکوری درس 3 زبان پیش‌دانشگاهی را در این بخش می‌خوانید و می‌توانید یاد بگیرید.

Exercise(n), Exercise(v)= do exercise= do/


Have cause

دلیل داشتن- علت داشتن

Rise

افزایش- ترقی- طلوع

Care

مراقبت- مواظبت- اهمیت- مراقبت کردن- مواظبت کردن- اهمیت دادن

Take care of

مراقبت کردن از

Care of

به وسیله- توسط

Ocean

اقیانوس

Guarantee

ضمانت- تضمین- تعهد- قول

Pretty

زیبا- نسبتاً

Field

مزرعه- رشته- حوضه- زمینه 

Case

مورد- نمونه- مسئله

In any case

به هر حال

Serious

جدی- مهم- بزرگ