لغات و اصطلاحات کنکوری درس 3 زبان پیش‌دانشگاهی (5)

لغات و اصطلاحات کنکوری درس 3 زبان پیش‌دانشگاهی را در این بخش می‌خوانید و می‌توانید یاد بگیرید.

لغات و اصطلاحات کنکوری درس 3 زبان پیش‌دانشگاهی (5)

لغات و اصطلاحات کنکوری درس 3 زبان پیش‌دانشگاهی را در این بخش می‌خوانید و می‌توانید یاد بگیرید.

Exercise(n), Exercise(v)= do exercise= do/


Temperature

دما- حرارت

Trash- rubbish-garbage

زباله- آشغال- حرف چرند

Gasoline

بنزین

Action

عمل- اقدام

Take action

اقدام کردن

Inaction

اقدام نکردن

General-not specialized- not detailed

کلی- عمومی

Region-large area or part-district

منطقه- ناحیه- فضا

In the region of some thing

تقریباً- حدودا

Mild

معتدل- خفیف- متین

Pattern

الگو- نمونه- نقش و نگار- طرح

Cause

علت- سبب- به وجود اوردن- سبب شدن