لغات و اصطلاحات کنکوری درس 3 زبان پیش‌دانشگاهی (4)

لغات و اصطلاحات کنکوری درس 3 زبان پیش‌دانشگاهی را در این بخش می‌خوانید و می‌توانید یاد بگیرید.

لغات و اصطلاحات کنکوری درس 3 زبان پیش‌دانشگاهی (4)

لغات و اصطلاحات کنکوری درس 3 زبان پیش‌دانشگاهی را در این بخش می‌خوانید و می‌توانید یاد بگیرید.

Exercise(n), Exercise(v)= do exercise= do/


Damage

خسارت- آسیب- ضرر- آسیب رساندن- خسارت وارد کردن

Stop- prevent-keep (from)

مانع شدن- جلوگیری کردن از

Name- call

نامیدن- نام بردن

By

به وسیله- از طریق- تا میزان

By and by

به زودی

By night

در طول شب

By itself

به‌ تنهایی

By a half degree centigrade

تا میزان نیم‌درجه سانتی‌گراد

Degree

درجه- حد- رتبه- مدرک

To a large degree

تا حد زیادی

Over

در طی- سرتاسر- بیش از اندازه

Over and over( again)

به دفعات- بارها