لغات و اصطلاحات کنکوری درس 3 زبان پیش‌دانشگاهی (3)

لغات و اصطلاحات کنکوری درس 3 زبان پیش‌دانشگاهی را در این بخش می‌خوانید و می‌توانید یاد بگیرید.

لغات و اصطلاحات کنکوری درس 3 زبان پیش‌دانشگاهی (3)

لغات و اصطلاحات کنکوری درس 3 زبان پیش‌دانشگاهی را در این بخش می‌خوانید و می‌توانید یاد بگیرید.

Exercise(n), Exercise(v)= do exercise= do/


Excess

زیادی- مازاد- فراوانی                                                                                                                                        

In excess of

بیش از

To excess of

تا حد نهایی

Fell- cut down ( a tree)

قطع کردن- به زمین انداختن- به زمین زدن

Lock

قفل- قفل کردن- حبس یا زندانی کردن

Lock up

حبس کردن

Climate

آب وهوا- شرایط اقلیمی

Green house

گلخانه

Notice

آگهی- اطلاع- توجه کردن- متوجه شدن

Planet

سیاره

Process

فرایند- جریان- کار- عمل آوردن- پردازش کردن                                                                                                 

Ever

هیچ وقت- تا کنون- همیشه- روزی