لغات و اصطلاحات کنکوری درس 3 زبان پیش‌دانشگاهی (2)

لغات و اصطلاحات کنکوری درس 3 زبان پیش‌دانشگاهی را در این بخش می‌خوانید و می‌توانید یاد بگیرید.

لغات و اصطلاحات کنکوری درس 3 زبان پیش‌دانشگاهی (2)

لغات و اصطلاحات کنکوری درس 3 زبان پیش‌دانشگاهی را در این بخش می‌خوانید و می‌توانید یاد بگیرید.

Exercise(n), Exercise(v)= do exercise= do/


Reflect

منعکس کردن- فکر کردن

Heat

حرارت- گرما- گرم شدن- گرم کردن

Trap-keep

تله- دام- کلک- نگه داشتن- به دام انداختن

Trapper

صیاد- دام‌گذار

Power

قدرت- نیرو- انرژی- برق- تأثیر- نفوذ

Power station

نیروگاه

Source

منبع- منشأ

Extra- additional

اضافی- زاید- یدکی

Land

خشکی- زمین- سرزمین- فرود آمدن- فرود آوردن- پیاده شدن

Fuel

سوخت

Coal

زغال‌سنگ

Oil

روغن- نفت