لغات و اصطلاحات کنکوری درس 3 زبان پیش‌دانشگاهی (1)

لغات و اصطلاحات کنکوری درس 3 زبان پیش‌دانشگاهی را در این بخش می‌خوانید و می‌توانید یاد بگیرید.

لغات و اصطلاحات کنکوری درس 3 زبان پیش‌دانشگاهی (1)

لغات و اصطلاحات کنکوری درس 3 زبان پیش‌دانشگاهی را در این بخش می‌خوانید و می‌توانید یاد بگیرید.

Exercise(n), Exercise(v)= do exercise= do/


Global

جهانی- کروی- سفر دور دنیا

Globe

کره‌ زمین- زمین- جهان

Global warming

گرم شدن زمین

Concern(n)-worry

نگرانی- علاقه- ارتباط

Concern(v)

مربوط شدن به- ارتباط داشتن با- نگران کردن- علاقه‌مند بودن

Concern oneself with

علاقه‌مند بودن به                                                                                                                                              

Concerned(adj)

نگران- علاقه‌مند

Be concerned about

نگران بودن از

As far as I concerned

تا آن‌جا که به من مربوط است

Concerning-about

درباره

Radiate

تابیدن- پخش شدن

Radiation

تشعشع- انرژی تابشی