اشتباهات رایج دانش‌آموزان در جلسه‌ی آزمون

دقیق نخواندن صورت تست، عدم توجه به فعل و کلماتی از قبیل «باید» و «نباید»

اشتباهات رایج دانش‌آموزان در جلسه‌ی آزمون

1. دقیق نخواندن صورت تست، عدم توجه به فعل و کلماتی از قبیل «باید» و «نباید»

2. مطالعه نکردن تمام گزینه‌ها

3. بی‌دقتی در محاسبات عددی

4. اشتباه افقی؛ یعنی گزینه‌ها را جابه‌جا زدن یا این‌که مثلاً به جای عدد 2 که جواب صحیح مسئله است، گزینه‌ی شماره‌ی 2  را انتخاب کنید.

5. اشتباه عمودی؛ یعنی جابه‌جا زدن شماره‌ی گزینه در پاسخ‌نامه

6. کم آوردن وقت به دلیل عدم تقسیم صحیح زمان و شیوه‌ی اشتباه در تست زدن

7. پاسخ دادن به برخی تست‌ها (شک‌دارها) از روی حدس و گمان

8. ندیدن برخی از سؤالات یا صفحات در دفترچه‌ی سؤال