نکات مفاهیم و روش‌های آماری2: فصل 1 حسابداری

نکته1: تعریف اصل ضرب «و»: عمل A به m طریق مختلف، عمل B به n طریق مختلف انجام داد A وB را می‌توان به طریق انجام داد.

نکات مفاهیم و روش‌های آماری2: فصل 1 حسابداری


نکات مفاهیم و روش‌های آماری2: فصل 1 حسابداری

نکات مفاهیم و روش‌های آماری2: فصل 1 حسابداری

نکات مفاهیم و روش‌های آماری2: فصل 1 حسابداری

نکات مفاهیم و روش‌های آماری2: فصل 1 حسابداری


زهره چوبدار
خرید کتاب