اهمیت برنامه‌ی راهبردی برای اولیا

اولیای محترم همیشه به این نکته توجه داشته باشند که برای پیشرفت دانش‌آموز نیاز است شما نیز به برنامه‌ی راهبردی فرزندتان دقت داشته باشید.

اهمیت برنامه‌ی راهبردی برای اولیا

اولیای محترم همیشه به این نکته توجه داشته باشند که برای پیشرفت دانش‌آموز نیاز است شما نیز به برنامه‌ی راهبردی فرزندتان دقت داشته باشید. همان طور که بعد از ارائه‌ی برنامه‌ی آزمون‌های مدرسه، اولیا روی برنامه، زمان و تاریخ آزمون تأکید فراوان دارند باید به برنامه‌ی آزمون‌های کانون (برنامه‌ی راهبردی) نیز توجه ویژه‌ای کنند.

این کار بسیار کمک‌کننده خواهد بود؛ زیرا دانش‌آموزان با مشاهده‌ی حساسیت پدر و مادرشان به برنامه‌ی راهبردی، تاریخ آزمون‌ها و سرفصل‌ها، احساس می‌کنند کارشان برای شما اهمیت دارد و این همان جرقه برای شروع مطالعه و افزایش فعالیت دانش‌آموزان است.

در بسیاری از موارد بی‌اهمیتی و بی‌توجهی اولیا به برنامه‌ی راهبردی، سستی دانش‌آموزان به مطالعه و در نتیجه ضعف در آزمون‌ها را در پی دارد.