امتحان در مقطع دبستان

امتحان در مقطع دبستان به صورت روزانه است و فعالیت روزانه‌ی دانش‌آموز در کلاس درس، انجام تکالیف، پرسش کلاسی و... مورد ارزیابی قرار گرفته و ارزیابی توصیفی شکل می‌گیرد.

امتحان در مقطع دبستان

امتحان در مقطع دبستان به صورت روزانه است و فعالیت روزانه‌ی دانش‌آموز در کلاس درس، انجام تکالیف، پرسش کلاسی و... مورد ارزیابی قرار گرفته و ارزیابی توصیفی شکل می‌گیرد.

 در سیستم ارزیابی توصیفی به مباحث دانش‌آموزان بیش‌تر توجه می‌شود به طوری که در پایان هر مبحث، آزمونی از دانش‌آموز گرفته می‌شود و نتیجه‌ی آن در پوشه‌های کار قرار می‌گیرد.

این موضوع ارتباط مستقیمی با آزمون‌های کانون دارد و انطباق دقیق مدرسه و کانون را نشان می‌دهد. در آزمون‌های کانون نیز مباحث به صورت مبحثی در برنامه‌ی راهبردی مشخص شده و دانش‌آموز در هر آزمون مبحثی را آزمون داده تا آزموده شود و در بررسی آزمون به اشکالات رسیدگی و رفع اشکال می‌شود؛ بنابراین اگر دانش‌آموزان دبستانی طبق برنامه‌ی راهبردی آزمون‌ها درس بخوانند و برنامه‌ریزی کنند موفق می‌شوند.