پنج‌شنبه‌ها روز بازیابی است

پنج‌شنبه‌ها روز جمع‌بندی و دسته‌بندی مطالب آموخته‌شده در طول هفته و یک روز برای بازیابی اطلاعات است.

پنج‌شنبه‌ها روز بازیابی است

پنج‌شنبه‌ها روز جمع‌بندی و دسته‌بندی مطالب آموخته‌شده در طول هفته و یک روز برای بازیابی اطلاعات است. با برنامه‌ریزی دقیق و مطالعه‌ی مباحث مورد امتحان، روز آخر هفته را به مرور درس‌ها اختصاص دهید و با ورق زدن کتاب خودآموزی و یادداشت‌ها مباحث را دسته‌بندی و منظم کنید.تا با ذهن منسجم و شفاف در جلسه‌ی بعدی آزمون‌ها شرکت کنید.

با حل تست‌های نشان‌دار و تست‌های مجموعه‌ای با وب‌کارت و تعیین چند درس برای تست و زمان‌‌گیری مشخص برای هر درس در این روز با افزایش تمرکز بازیابی اطلاعات نیز انجام می‌شود که میزان تسلط یا عدم تسلط شما مشخص می‌شود.

با پوششی بودن آزمون‌ها شانس تکمیل مطلب‌ها برای شما دوچندان می‌شود.