آشنایی با معادلات انگلیسی کلمات کلیدی فصل 2 اصول حسابداری 1

آشنایی با معادلات انگلیسی کلمات کلیدی فصل دوم اصول حسابداری 1

آشنایی با معادلات انگلیسی کلمات کلیدی فصل 2 اصول حسابداری 1

آشنایی با معادلات انگلیسی کلمات کلیدی فصل دوم اصول حسابداری 1

لغات فارسی

معادلات انگلیسی

داراییها

Assets

بدهیها

Liabilities

سرمایه

Capital

سرمایه (حق مالی مالکان مؤسسه/ارزش ویژه)

equity

معادله حسابداری

Accounting equation

وجوه نقد (صندوق و بانک)

Cash

موجودی نقد

Cash at / on hand

حسابهای دریافتنی (بدهکاران/مطالبات)

Receivables / accounts receivable

موجودی کالا

 Inventory / merchandise inventory

ملزومات

Supplies

 اثاثه

Furniture

وسایط نقلیه

Vehicles

ساختمان

Building

زمین

Land

حسابهای پرداختنی (بستانکاران)

Payables / accounts payable

وام پرداختنی

Loan payable

تجزیه و تحلیل

Analysis

ترازنامه

Balance sheet

آدنا اراکلیان

مسئول دفترچه دوم حسابداری

خرید کتاب