نکات و ویژگی‌های آزمون 6 آذر دوم حسابداری

در رابطه با فصل 3 پیشنهاد می‌شود بر نحوه تجزیه و تحلیل رویدادهای مالی و مانده گیری حسابها مسلط باشید. در مورد فصل 4 نیز به انواع دفاتر حسابداری و جزئیات مربوط به هر یک از آنها دقت داشته باشید.

نکات و ویژگی‌های آزمون 6 آذر دوم حسابداری

اصول حسابداری 1

فصلهای 3 و 4: کل مباحث

در رابطه با فصل 3 پیشنهاد می شود بر نحوه تجزیه و تحلیل رویدادهای مالی و مانده گیری حسابها مسلط باشید. در مورد فصل 4 نیز به انواع دفاتر حسابداری و جزئیات مربوط به هر یک از آنها دقت داشته باشید. در آزمون 6/آذر/94، 3 نمونه از سؤالات سراسری که یکی مربوط به فصل 3 و دو مورد دیگر مربوط به فصل 4 می باشد، آمده است.

مفاهیم و روشهای آماری 1

فصل 2: از ابتدای فراوانی تجمعی تا انتهای فصل

در رابطه با فصل 2 بر نحوه محاسبه فراوانیهای تجمعی و چگالی فراوانیها تسلط داشته باشید و در آزمون سؤالات را با دقت بخوانید و دقت کنید که سؤال چه نوع فراوانی را از شما خواسته است. در مورد نمودارها نیز به عوامل تشکیل دهنده آنها(یعنی محور طولها و عرضها) توجه کنید. در آزمون 6/آذر/94، 2 نمونه از سؤالات سراسری که مربوط به فصل 2 میباشد، آمده است.

امور عمومی بازرگانی

فصل 2: کل مباحث

فصل 3: از ابتدای فصل تا انتهای چه سهامی را چه موقع باید خرید و چه موقع باید فروخت

در رابطه با فصل 2 به انواع بازارها، مثالهای اشاره شده و انواع تبانیها توجه داشته باشید. در مورد فصل 3 نیز وظایف بورس، انواع خطرپذیریها و انواع تحلیلها را به دقت مطالعه کنید. در آزمون 6/آذر/94، 1 نمونه از سؤالات سراسری که مربوط به فصل 2 می باشد، آمده است.

آدنا اراکلیان

مسئول دفترچه دوم حسابداری