اینفوگرافیک : یادگرفتن کدام زبان‌ها سخت‌تر است؟

دانستن یک زبان جدید، همیشه یکی از دغدغه‌ها بوده است. عمدتا همه دنبال یادگرفتن زبان انگلیسی می‌روند. اما زبان‌های دیگر هم طرفدارانی دارند؛ چه از روی علاقه و جه اجبار. اما یادگرفتن کدام زبان سختتر است؟

اینفوگرافیک : یادگرفتن کدام زبان‌ها سخت‌تر است؟

دانستن یک زبان جدید، همیشه یکی از دغدغه ها بوده است. عمدتا همه دنبال یادگرفتن زبان انگلیسی می روند. اما زبان‌های دیگر هم طرفدارانی دارند؛ چه از روی علاقه و جه اجبار. اما یادگرفتن کدام زبان سختتر است؟ اینفوگرافیک زیر را ضمیمه آخر هفته روزنامه همشهری، شش و هفت، منتشر کرده است.اینفوگرافیک : یادگرفتن کدام زبان‌ها سخت‌تر است؟اینفوگرافیک : یادگرفتن کدام زبان‌ها سخت‌تر است؟اینفوگرافیک : یادگرفتن کدام زبان‌ها سخت‌تر است؟اینفوگرافیک : یادگرفتن کدام زبان‌ها سخت‌تر است؟منبع :