گفتگو بافاطمه حسابی رتبه ی10حسابداری در کنکورهنرستان94


خودتان را معرفی کنید؟

فاطمه حسابی هستم رشته حسابداری رتبه 10 کشوری از شهر تهران

***

شما از کتاب های کانون استفاده میکردید؟

بله من از کتاب های قهوه ای ، زرد اختصاصی ،زرد عمومی ، اشتباهات متداول و کتاب نوروز استفاده می کردم

***

کتاب های قهوه ای چه نکات مثبتی داشتند؟

نکات بسیار خوبی در آن کتاب گنجانده شده بود که با خواندن آنها اطلاعاتم خیلی بیشتر می شد.

***

کتاب خود آموزی و دفتر برنامه ریزی چه تاثیری در کنکور شما داشتند؟

دفتر برنامه ریزی به من برنامه می داد که بتوانم ساعت مطالعه رو افزایش بدهم و همچنین کتاب خود آموز در دوران جمع بندی خیلی به من کمک کرد.

***

معدل شما در 3 سال هنرستان چند بود؟

معدل سال اول من 17.25 سال دوم 19.20 و در سال سوم معدل 19.17 را کسب کردم.

***

شغل پدر و مادر شما چیست؟

پدر من کفاش و مادرم خانه دار هستند.

***

چگونه بین دروس عمومی و اختصاصی تعادل برقرار می کردید؟

من با توجه به تراز هایی که در کارنامه آزمون وجود داشت و درصد هایی که داشتم بین اختصاصی و عمومی تعادل برقرار می کردم.

***

شما در جلسه کنکور ازچه نوع ماشین حساب استفاده می کردید؟

من در جلسه ی کنکور از ماشین حساب مدل مهندسی استفاده کردم .

***

اولیا شما برای کنکورچگونه به شما کمک می کردند؟

اولیای من هرچیزی را که نیاز داشتم در اختیارم قرار می دادند برایم کتاب تهیه می کردند و در خانه برایم آسایش را فراهم می نمودند.

***

اولیای خود را در یک جمله وصف کنید؟

آنها مثل دو بال هستند که باعث شدند من پرواز کنم.

***

شما ازسایت کانون استفاده می کردید؟

بله از بخش رتبه های برتر استفاده می کردم

***

سخن آخر...

هرکسی می تواند به این موفقیت دست یابد فقط باید تلاش بکند و هیچ ربطی هم به استعداد ندارد و می تواند خودش را پرورش دهد.تهیه و تنظیم 

سید سعید قره یالی