گفتگو بافاطمه حسابی رتبه ی10حسابداری در کنکورهنرستان94

گفتگو بافاطمه حسابی رتبه ی10حسابداری از شهر تهران

گفتگو بافاطمه حسابی رتبه ی10حسابداری در کنکورهنرستان94

گفتگو بافاطمه حسابی رتبه ی10حسابداری در کنکورهنرستان94


خودتان را معرفی کنید؟

فاطمه حسابی هستم رشته حسابداری رتبه 10 کشوری از شهر تهران

***

شما از کتاب های کانون استفاده میکردید؟

بله من از کتاب های قهوه ای ، زرد اختصاصی ،زرد عمومی ، اشتباهات متداول و کتاب نوروز استفاده می کردم

***

کتاب های قهوه ای چه نکات مثبتی داشتند؟

نکات بسیار خوبی در آن کتاب گنجانده شده بود که با خواندن آنها اطلاعاتم خیلی بیشتر می شد.

***

کتاب خود آموزی و دفتر برنامه ریزی چه تاثیری در کنکور شما داشتند؟

دفتر برنامه ریزی به من برنامه می داد که بتوانم ساعت مطالعه رو افزایش بدهم و همچنین کتاب خود آموز در دوران جمع بندی خیلی به من کمک کرد.

***

معدل شما در 3 سال هنرستان چند بود؟

معدل سال اول من 17.25 سال دوم 19.20 و در سال سوم معدل 19.17 را کسب کردم.

***

شغل پدر و مادر شما چیست؟

پدر من کفاش و مادرم خانه دار هستند.

***

چگونه بین دروس عمومی و اختصاصی تعادل برقرار می کردید؟

من با توجه به تراز هایی که در کارنامه آزمون وجود داشت و درصد هایی که داشتم بین اختصاصی و عمومی تعادل برقرار می کردم.

***

شما در جلسه کنکور ازچه نوع ماشین حساب استفاده می کردید؟

من در جلسه ی کنکور از ماشین حساب مدل مهندسی استفاده کردم .

***

اولیا شما برای کنکورچگونه به شما کمک می کردند؟

اولیای من هرچیزی را که نیاز داشتم در اختیارم قرار می دادند برایم کتاب تهیه می کردند و در خانه برایم آسایش را فراهم می نمودند.

***

اولیای خود را در یک جمله وصف کنید؟

آنها مثل دو بال هستند که باعث شدند من پرواز کنم.

***

شما ازسایت کانون استفاده می کردید؟

بله از بخش رتبه های برتر استفاده می کردم

***

سخن آخر...

هرکسی می تواند به این موفقیت دست یابد فقط باید تلاش بکند و هیچ ربطی هم به استعداد ندارد و می تواند خودش را پرورش دهد.تهیه و تنظیم 

سید سعید قره یالی